Sunday, July 21, 2024
NEWS

เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับสวนสุนันทาและ ABS ตั้งโครงการ Smart Logistics Academics Solution

เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับสวนสุนันทาและ ABS ตั้งโครงการ Smart Logistics Academics Solution สร้างหลักสูตรตอบโจทย์ ตลาดงานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า

อสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความโครงการ Smart Logistics Academics Solution ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาระบบศูนย์ Logistics Command Center เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนางานโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) และศูนย์ Logistics Command Center ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัย และโครงการพิเศษทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร และนักศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการดำเนินการของผู้ร่วมมือโครงการทุกฝ่าย

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย ดร.ชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director กล่าวว่า เป้าหมายหลักของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา

รวมถึงสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ดร.ชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director กล่าวว่า โครงการ Smart Logistics Academic Solution จะเกิดประโยชน์ต่อ Stakeholders ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการพัฒนาเมล็ดพันธุ์คนโลจิสติกส์คุณภาพที่มุ่งเน้นทั้งวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่จริงโดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ มีมาตรฐาน มีประสบการณ์ธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

ภายใต้แนวคิดเช่นเดียวกับ อำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ที่พร้อมจะสนับสนุนทรัพยากร โดยการจัดการ และหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดำเนินโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) ทั้งยังจัดตั้งชมรมการให้บริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยีด้านการติดตามยานพาหนะให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการ Logistics Command Center เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งยังร่วมกันพัฒนาต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมการให้บริการงานด้านธุรการในโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสามฝ่าย

ด้าน ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสริมว่า ตลาดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนั้นมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ ของอาจารย์และนักศึกษาให้มีคุณภาพ

รวมถึงการมีระบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์สังคมในยุคดิจิทัล จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ โครงการ Smart Logistics Academics Solution จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และยกระดับระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียน และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน