Saturday, June 15, 2024
InsurTechNEWS

คปภ.ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

คปภ. เดินหน้าเต็มสูบ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมบุคลากรและตั้งทีมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2565

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)

ร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

โดยการนำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) มาใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และให้หน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2565 – 2570

โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 97.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA และได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ” จากสำนักงาน ป.ป.ช. นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน คปภ. ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว

สำนักงาน คปภ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงได้มีการแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เข้าร่วมการประเมินและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เพื่อดำเนินการให้องค์กรและบุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม และมีความโปร่งใสในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพและได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565”

โดยได้รับเกียรติจาก อภิรักษ์ แสงทอง วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำนักงาน คปภ. ผ่านระบบ Microsoft Teams

ซึ่งในการประเมิน ITA นั้น จะประกอบด้วยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลัก ๆ คือ ส่วนแรก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ส่วนที่สอง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร และส่วนที่สาม การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. หรือ OIT ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ในปี 2565 สำนักงาน คปภ. ยังคงให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการเป็นอย่างมาก โดยสำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุกคนเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม ITA เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานประจำวันอีกด้วย

“การจัด Training และการเตรียมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะให้ได้รับผลการประเมินที่ได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงในการเตรียมการครั้งนี้ คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย