Thursday, June 13, 2024

archiveITA

InsurTechNEWS

คปภ.ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

คปภ. เดินหน้าเต็มสูบ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมบุคลากรและตั้งทีมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2565