Sunday, July 21, 2024
eGovernmentNEWS

กอช.จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว

“กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว สอดรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

องทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ดีอีเอสชี้ความสำเร็จของโครงการจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โดยมี จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้อง NT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวว่า การสนับสนุนระบบการให้บริการ การจัดการ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลมาอย่างยาวนาน จะช่วยส่งเสริมให้ กอช. สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ในการให้บริการและการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ และการบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ “Digital Literacy” ที่ทุกคนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดูแลด้านการออมเพื่อการชราภาพของประชาชนให้ทั่วถึง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ชาวไร่ ชาวนา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

การออมกับ กอช. เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกัน โดยออมตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี เริ่มออมขั้นต่ำครั้งละ   50 บาท ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อเริ่มต้นวางแผนการออมเงินกับ กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

• อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 600 บาท
• อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 960 บาท
• อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินออมสะสม

กอช. ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การดำเนินงานที่ผ่านมา กอช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้ประชาชนใช้แอป กอช. สมัคร และส่งเงินออมกับ กอช. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล ด้วยการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) และระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน

ซึ่ง กอช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานบริการข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ NT เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สนองตามแนวนโยบายของกระทรวงที่ต้องการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาช่วยพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน

วันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานของ กอช. ให้ประสบผลสำเร็จ และพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีมาส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาการให้บริการของ กอช. ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้

ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ NT มีความภูมิใจ เพราะเราได้มีส่วนร่วมต่อการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย