Thursday, April 18, 2024
InsurTechNEWS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบสิ่งของอุปโภคแก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบผ้าห่มนวมกันหนาวและผ้าอ้อมกันเปื้อนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ และ ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​เมือง​ไทย​ยิ้ม

มอบผ้าห่มนวมกันหนาวและผ้าอ้อมกันเปื้อนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำหรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

และผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปิยะนุช นาคแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ เมืองไทยประกันชีวิต