Saturday, June 15, 2024
NEWS

กฟผ ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  ให้กับ โรงเรียนบ้านไทยทวี จังหวัดกำแพงเพชร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านไทยทวี จังหวัดกำแพงเพชร

โดยทนงศักดิ์ ธนปุณยนันท์  หัวหน้ากลุ่มจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ วิภาวี  สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ

และ ดาวเรือง พละทรัพย์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยทวี เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมี สดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านไทยทวี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันก่อน