Saturday, April 20, 2024
InsurTechNEWS

BKI เปิดบ้านต้อนรับเลขาธิการ คปภ.และคณะผู้บริหารหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10

BKI เปิดบ้านต้อนรับเลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 เยี่ยมชมบริการที่ตอกย้ำความสำคัญของลูกค้า พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมดูงานของบริษัทฯ

พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านทิศทางและกลยุทธ์ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จากการสร้างให้เป็น Data Driven Organization เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางกลยุทธ์ การทำการตลาด การบริหารจัดการสินไหมทดแทน

เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Customer Data Platform โดยการทำ Big Data เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความชอบ เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเสนอบริการให้ตรงกับ lifestyle ของลูกค้า

ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัยที่ได้รวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565