Wednesday, May 22, 2024
5GArticlesDigital Transformation

5G Private Networks กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

จับประเด็นสำคัญของงานสัมมนา เครือข่ายส่วนตัวในองค์กรบนระบบ 5G จะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเอเชียได้อย่างไร ที่พุ่งเป้าถึง ปัจจัยผลักดันการเติบโต ของ 5G Private Network ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนี้

มื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา Mavenir บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายสำหรับคลาวด์แบบ end-to-end จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในหัวข้อ เครือข่ายส่วนตัวในองค์กรบนระบบ 5จะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเอเชียได้อย่างไร (How 5G Private Networks will transform Asia)

โดยมีผู้บริหารร่วมให้ข้อมูล คือ แอนิรุทโธ บาสุ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจเกิดใหม่, เบน พาตุลโล รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ดอน ไพรซ์ ผู้บริหารเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่และตลาดองค์กรธุรกิจ

ประเด็นหลักในงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ ได้แก่ แนวโน้มและทิศทางของการนำเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) เข้ามาใช้งานในภูมิภาค, ปัจจัยผลักดันการนำเครือข่ายส่วนตัวแบบ 5G (5G Private Networks) มาใช้งานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย และ Use case 5G Private Network 3 โครงการหลักในประเทศไทย

สาระสำคัญของการสัมมนาวางเป้าหมายไปที่ ปัจจัยผลักดันการเติบโต ของ Private Network ในเอเชียแปซิฟิก ที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้

ความสำคัญของเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลจาก Mavenir ระบุว่า ภายในปี 2030 เมืองใหญ่หรือ World’s Mega cities จะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกกว่า 50% ซึ่งบริการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขดิจิทัล (Digital Health) ในเอเชียแปซิฟิกระหว่างปี 2020 และ 2026 จะเป็น 32% CAGR รวมถึง 43% ของระบบการผลิตต่างๆ อยู่ที่เอเชียแปซิฟิก

ฉะนั้น ระบบเครือข่ายส่วนตัวในองค์กรบนระบบ 5G จะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจและกลุ่มประชากรในเอเชียแปซิฟิก อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานต้องหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในเศรษฐกิจขั้นก้าวหน้า ประชาชากรสูงอายุหรือ aging population จะลดการใช้แรงงานลง แต่จะเพิ่มความต้องการด้านสุขอนามัย การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นกับเครือข่ายข้อมูลที่บูรณาการกันทุกระดับชั้นของทางหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ดอน ไพรซ์ ผู้บริหารเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่และตลาดองค์กรธุรกิจ Mavenir

ดอน ไพรซ์ ผู้บริหารเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่และตลาดองค์กรธุรกิจ Mavenir กล่าวว่า “การมาถึงของยุค 5G จะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกเผชิญหน้ากับโรคระบาด ทำให้เป็นถึงคุณค่าและความจำเป็นของ 5G เทคโนโลยี

ที่นำมาช่วยแก้ไขวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป และจะเป็นปัจจัยหลักสำคัญของโลกที่จะอยู่กับเรานับตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปแม้โรคระบาดคลี่คลายก็ตาม”

การรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลต่างๆ ที่มีกระจายอยู่นั้น ถือเป็นอาวุธที่อาจจะกลับมาทำร้ายองค์กร ทำร้ายหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงและประชาชนในแบบรายบุคคลได้ ซึ่งระบบเครือข่ายส่วนตัวในองค์กรบนระบบ 5G จะเป็นระบบเครือข่ายที่มีความเป็นส่วนตัว

เป็นที่เฉพาะขององค์กร และมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อีกทั้งยังใช้วิธีการลดความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์ จากทั้งภายนอกและภายในได้ครบถ้วนทุกประการอีกด้วย

ประสิทธิผลในการทำงาน

หลายครั้งที่ประสิทธิผลผลผลิตของงานมักจะถูกตีกรอบด้วยเครื่องมือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่เอื้ออำนวย มีการติดขัดบ่อยครั้ง ระบบเครือข่ายส่วนตัว 5G สามารถสร้างให้เกิดสมรรถนะแก่การสื่อสาร ด้วยการเชื่อมต่อที่ได้คุณภาพ ความรวดเร็วลื่นไหล และขยายขนาดของสัญญาณการสื่อสารได้ถึง 10 เท่าตัว ดังนั้นการนำเอา M2M platform มาใช้งานนั้นจะลดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เคยยุ่งยากมากมายลงไปได้อย่างชัดเจน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เราต่างตกอยู่ในความเสี่ยงกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน หรือ ชีวิตส่วนตัว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ ระบบเครือข่ายส่วนตัว 5G สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากระบบนิเวศที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่บนระบบเครือข่ายได้ และพิจารณาว่าจะตอบสนองต่อข้อมูลที่วิเคราะห์เหล่านั้นอย่างไร จึงสามารถที่จะป้องกันประชากรที่เครือข่ายนั้นให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทั้งทางสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

ชุมชน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีส่วนช่วยสังคมมนุษย์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตได้ เครือข่ายของการสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมเรืองของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ระบบเครือข่ายส่วนตัว 5G เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวก มีเครื่องมือ และมีข้อมูลมากมายเพื่อรองรับชุมชนที่ต้องการรวมตัวกันเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม เข้าถึงสวัสดิการของความเป็นอยู่ของชุมชนร่วมกัน

เป้าหมายสำหรับการใช้ 5G Private Network

ที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรม /ยานพาหนะต่างๆ ส่วนบุคคล กลุ่มโลจิสติกส์ รถสาธารณะ/เมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน ฐานทัพ/ ประเทศที่กำลังพัฒนา/โรงกรองน้ำประปาสำหรับการสาธารณูปโภค /โรงพยาบาล / ดาต้าเซ็นเตอร์ /โกดังสินค้าประเภทต่างๆ /โรงงาน (ที่มีคนไม่ถึง 100 คน) ฟาร์มการเกษตร กสิกรรม (ที่มีพื้นที่ 50 กว่า เฮกตาร์)/สถานีขุดเจาะน้ำมัน /การทำเหมือง

5G Private Network Use case 3 โครงการหลักในประเทศไทย
แอนิรุทโธ บาสุ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจเกิดใหม่ Mavenir

Smart City บ้านฉาง ระยอง: Mavenir เป็นเบื้องหลังสมาร์ทซิตี้แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบผสานเทคโนโลยี 5G แบบเปิดบนเครือข่ายส่วนตัวระดับ mmWave เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวบนเครือข่าย 5G ตั้งแต่ต้นสู่ปลายทางพร้อมเทคโนโลยีเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุระบบเปิด (Open RAN)

เป็นเครือข่ายที่พร้อมเข้าถึงคลาวด์บน 5G ที่พร้อมให้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกัน รวมถึงวิเคราะห์และประสานให้กลายเป็นระบบนิเวศเดียวกัน บ้านฉางจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้ชื่อ “เมืองชายหาดแห่งเทคโนโลยี”

แอนิรุทโธ บาสุ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจเกิดใหม่ Mavenir กล่าวว่า “5G คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราจะได้เห็นเมืองทั้งเมืองเชื่อมต่อกับการใช้งานด้วยซีรีส์ของแอปพลิเคชันบนเครือข่าย 5G ที่ทำงานคู่ขนานกันไป

การเชื่อมต่อผู้คน, ชุมชน, บริการต่างจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน กลายเป็นโครงสร้างที่นำไปสู่ Smart City ปลดพันธนาการ และจะเปลี่ยนชีวิตทุกชีวิต เปลี่ยนอุตสาหกรรม เปลี่ยนสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง: ใช้ 5G Open RAN mmWave Private Network เพิ่มคุณภาพของการผลิตโดยการปรับปรุงในประสิทธิภาพความสามารถด้านโลจิสติกส์และการควบคุมคุณภาพระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ ด้วยกล้อง UHD และ AGV

ความปลอดภัยจังหวัดทางภาคเหนือของไทย: หน้าที่ของทหารไทยมีหน้าที่ปกป้องประเทศมีพรมแดนติดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดและมนุษย์ การค้ามนุษย์. การเฝ้าระวังชายแดนภูมิภาคต้องใช้วิธีการใหม่ในการตรวจจับ การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนแบบเรียลไทม์ (การเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาผ่านทางภาพถ่ายทางอากาศ แบบเรียลไทม์วิเคราะห์วิดีโอ จับภาพใบหน้าและระบุตัวตน)