Monday, March 4, 2024
Movement

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีแข่งขันคนเก่งคณิตศาสตร์ เป็นปีที่ 17

ระสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบรางวัล “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566” จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีมอบรางวัล และสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 490,000 บาท เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระราชทานพระอนุญาตให้ทางสมาคมคณิตศาสตร์ฯ มอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดขึ้นนับเป็นปีที่ 17 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบเงินรางวัลมาแล้วกว่า 5 ล้านบาท ด้วยเล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีเวทีแสดงทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการสอบแข่งขันระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจและรักในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันเป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล และเป็นเครื่องมือต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

Leave a Response