Tuesday, February 27, 2024
NEWS

สสว. คว้า 3 รางวัลภายในงาน DG Awards 2023

สสว. คว้า 3 รางวัลภายในงาน DG Awards 2023 โดยได้รับมอบรางวัลจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ในปีนี้ สสว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ภายในงาน DG Awards 2023 โดยได้รับมอบรางวัลจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะมีการมอบรางวัลในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยปีนี้ สสว. ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน (เป็น 1ใน 10 หน่วยงาน) 2. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล (เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน) และ 3. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านเการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเกิดภาครัฐ (data.go.th) (เป็น 1 ใน 63 หน่วยงาน)

ผอ.สสว. เผยว่า รางวัลที่ได้รับ เป็นไปตามโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐชองประเทศทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล ทำหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชันทางรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทุกช่วงวัย “สสว. มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาลและจัดทำแผนหรือแนวทางในการส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศโดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และสู่สากล และการได้รับรางวัลดังกล่าว

ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA มอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจฯ เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการนำข้อมูลจากผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไป” วีระพงศ์ ระบุ และว่า

รางวัลดังกล่าว คือจุดเริ่มต้นที่สะท้อนเข้าไปในมาตรการที่ดีและมีเอสเอ็มอีที่สนใจและ ในระยะต่อไป และคาดว่า จะมีการขยายระยะเวลา การทำงานหรือการให้บริการให้ต่อเนื่อง อย่างเช่นมาตรการไทย เอสเอ็มอี จีพี ซึ่งวันนี้ มีผู้ให้บริการมากว่าแสนราย มีสินค้ามากว่า 1 ล้านรายการ มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างมากถึง 481,831 ล้านบาท และอาจเป็นแหล่งรวมสินค้าบริการจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการส่งต่อ หรือการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ผ่านระบบดิจิทัลนั้น น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งเอสเอ็มอี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่จะมีการพัฒนาเพื่อเอสเอ็มอีต่อไป

“ความสำเร็จจากที่ได้รับรางวัลนี้ คือความสำเร็จของหน่วยงาน ของ ชาว สสว. รวมถึงภาคประชาชนและเอสเอ็มอีด้วย เป็นบริการที่เอสเอ็มอีให้ความสนใจและได้รับประโยชน์อย่างสูง เรียกว่าความสำเร็จครั้งนี้ เป็นของ สสว. เองและเอสเอ็มอีทั้งหมด และในโอกาสต่อไป เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาระบบต่างๆ ให้ดีมากขึ้น รวมถึงจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเอสเอ็มอีต่อไปในอนาคตด้วย” วีระพงศ์ กล่าวในที่สุด

วีระพงศ์ เผยอีกว่า แนวทาง ของการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐของ สสว. มีหลายแนวทาง อาทิ มาตรการ THAI SME-GP โดยจัดเตรียมแนวทางต่อยอดมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน การส่งเสริมเอสเอ็มอีแบบมุ่งเป้า การเชื่อมโยง การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้เอสเอ็มอี เข้าถึงบริการต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นอกเหนือจากมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ สสว.ยังมีเรื่องของระบบการให้บริการเช่นระบบ SME ACCESS ระบบที่ปรึกษา หรือระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเอสเอ็มอี อะคาเดมี ซึ่งมีการทำผ่านระบบดิจิทัลเช่นกัน ซึ่งเหล่านี้คือมาตรการสำคัญในการเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลในการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมเอสเอ็มอี เช่นมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือมาตรการให้บริการเอสเอ็มอีในรูปแบบต่างๆ

Leave a Response