Thursday, April 18, 2024
InsurTechNEWS

วิริยะฯ – กรมการขนส่งฯ จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 65

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2565 มุ่งสร้างจิตสำนึกนักขับขี่รถยนต์มือใหม่ ส่งเสริมวินัยจราจรและการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เผยปี 65 อบรม 2 รุ่น “28-29 พ.ค. และ 23-24 ก.ค.65” พร้อมเปิดรับสมัคร! เฉพาะผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน

กานดา  วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

านดา  วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  แม้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ตลอดไปถึงการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์

ซึ่งอาจขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรที่ถูกต้อง และขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่างปลอดภัยเกือบ 50,000 คน

สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 (เปิดรับสมัคร 1-20 พฤษภาคม 2565) และรุ่นที่สองในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 (เปิดรับสมัคร 1-17 กรกฎาคม 2565)

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งภายหลังอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ หากสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จะต้องไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ

พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (อายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม)  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-129-8888 ต่อ 7426 หรือ 7422