Thursday, April 18, 2024
CloudNEWS

ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป เลือก เทนเซ็นต์ คลาวด์ เชื่อมั่นรองรับเวิร์คโหลดแพลตฟอร์มบริหารข้อมูล COVID-19

ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป เลือก เทนเซ็นต์ คลาวด์ เชื่อมั่นรองรับเวิร์คโหลดการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม POCC การติดต่อสื่อสารกลางแบบออนไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างภาคประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ทนเซ็นต์ คลาวด์ ผู้ให้บริการคลาวด์ ได้รับความไว้วางใจจาก ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชัน ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ POCC หรือ Phuket Organizations COVID Care เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางแบบออนไลน์ระหว่างภาคประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ทิพย์อารี กิจจาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ POCC หรือ Phuket Organizations COVID Care

ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับมาตรการเชิงรุกในการรับมือและดูแลรักษาเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ COVID-19″

โดยในระยะแรกของการให้บริการแพลตฟอร์ม POCC ได้มีการมุ่งเน้นเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขในการดูแลตนเอง รองรับสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อลดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

แพลตฟอร์ม POCC มีการเชื่อมต่อกับการบริการด้านสาธารณสุขหลายด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น แบบประเมินความเสี่ยงตนเอง การขอรับชุดตรวจ ATK การขอรับบริการ Home Isolation การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการให้บริการสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม POCC เปิดให้บริการทั้งในส่วนของภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัด”

การรายงานผล บนแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ POCC หรือ Phuket Organizations COVID Care เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกลางแบบออนไลน์ระหว่างภาคประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทุกภาคส่วน (ตัวเลขในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง) 
POCC สื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยราย

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม POCC ได้ขยายผลเพื่อรองรับการรักษาแบบ Home Isolation ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง

โดยแพลตฟอร์ม POCC จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Home Isolation ที่พัฒนาโดยบริษัทพันธมิตรของทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป

ซึ่งแอปพลิเคชัน Home Isolation นี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอเข้ารับการบริการ ส่งข้อมูลอาการ ขอความช่วยเหลือโดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โดยโรงพยาบาลต้นแบบของการดำเนินการระบบ Home Isolation แห่งแรกในแพลตฟอร์ม POCC คือ โรงพยาบาลถลาง และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอถลาง และโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในอำเภอถลาง

ทั้งนี้ระบบ POCC จะเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายในอำเภอ ผู้ป่วยรายใหม่สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการตรวจหาเชื้อ

ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบจำนวนผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น บุคลากรทางการแพทย์สามารถจำแนกและบริหารจัดการผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มระดับอาการ

เช่น กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย จะทำการรักษาอยู่บ้าน ได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ พร้อมทั้งรับยา อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล และหากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น

ระบบ POCC สามารถให้ผู้ป่วยรายงานอาการที่เกิดขึ้นประจำวันนำส่งแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และหากมีกรณีฉุกเฉินก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลถลาง ได้ต่อยอดการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพิ่มเติมจากระบบ POCC อาทิ การตรวจสอบผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ตามระดับอาการ

การจัดทำระบบลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า การให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine การออกใบรับรองแพทย์ออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล”

ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ทาง เทนเซ็นต์_คลาวด์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีคลาวด์ และ AI รวมถึงความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับการพัฒนาแพลตฟอร์ม POCC ที่พัฒนาโดย ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป

อีกทั้งเรายังมีดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศถึง 2 แห่ง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการประมวลผลต่างๆ และสร้างความรวดเร็วในการทำงาน เราขอชื่นชมทาง ทิพพรัฐ ที่สร้างโซลูชันนี้ขึ้นมาอย่างตั้งใจ รวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อช่วยให้จังหวัดภูเก็ตบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บทต่างๆ ของทางภูเก็ต”