Sunday, July 21, 2024
ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 582) 5G & Data Analytics

Sensing system and wireless communication network of vehicle. Autonomous car. Driverless car. Self driving vehicle.

การบรรจบกันของ 5G,IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงกำลังจะปฏิวัติระบบนิเวศของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรวมของเทคโนโลยีเหล่านี้ จะปูทางสำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยี และโอกาสมากมาย สำหรับแอปพลิเคชันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ทคโนโลยี Edge หรือ Edge Computing เป็นการประมวลผลใกล้กับจุดกำเนิดของข้อมูล ซึ่งต่างจากการส่งข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลที่คลาวด์ เมื่อประสานการทำงานกับ streaming analytics และโครงข่าย 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รองรับบริการในลักษณะ real-time และ Internet of Things (IoT)

เมื่อการใช้งานระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ virtual reality มีมากขึ้น ผู้ให้บริการ 5G ต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Edge มากยิ่งขึ้น

5G EDGE
ผู้เขียน: ดร.พีรเดช ณ น่าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การใช้งานกลุ่มแรกของ 5G Edge คือกลุ่มที่ต้องการลด latency และต้องการประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะบริการเสมือนที่ต้องการการหน่วงของเวลาต่ำมาก เช่น ยานพาหนะไร้คนขับ (autonomous vehicle) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality)

5G Edge เรียกได้ว่าเป็นส่วนขยายของ 5G หลัก โดยประกอบไปด้วย ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กกระจายทั่วใกล้กับผู้ใช้บริการหรืออุปกรณ์ IoT ซึ่งอาจจะอยู่ในสถานที่ของผู้ให้บริการหรือจะอยู่ในสถานที่ของลูกค้าก็ได้

การทำงานหลักคือนำความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเข้าใกล้กับจุดกำเนิดของข้อมูล ลดความล่าช้าจากระยะทาง จากเดิมที่ข้อมูลจะต้องเดินทางไปประมวลผลที่คลาวด์ จึงส่งผลให้เวลาตอบสนองของบริการดีขึ้น

STREAMING ANALYTICS

คาดการณ์กันว่า ข้อมูลทั่วโลกจะเติบโตมากถึงร้อยละ 61 โดยจะเพิ่มเป็น 175 เซตตะไบต์ (zettabyte)ภายในปี ค.ศ. 2025 โดยที่ 1 เซตตะไบต์คือ ล้านล้านกิกะไบต์ ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรา การทำงานของเรา เกือบทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลปริมาณมากมาย

เป็นที่ยอมรับกันว่า ข้อมูล คือ น้ำมันในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับน้ำมัน ถ้ายังเป็นข้อมูลดิบก็จะมีมูลค่าไม่มากเท่ากับเมื่อข้อมูลได้ถูกรวบรวม เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และได้รับการวิเคราะห์กลั่นกรองอย่างถูกต้อง

Data analytics นับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญมีส่วนเสริมธุรกิจ เศรษฐกิจของประเทศ ให้พัฒนาขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลมีการพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้นสู่ streaming analytics พัฒนาประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบ จึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดอย่าง real-time นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกนำไปใช้งานได้จริง

Streaming analytics เป็นกระบวนการและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลไหลเข้าสู่ระบบ แทนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มจากข้อมูลที่เก็บไว้ เรียกได้ว่าเป็น analyze first and store later ซึ่งมีความสำคัญเมื่อต้นทุนการเก็บข้อมูลต่อหน่วยลดลงไม่ทันกับปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบดังสายน้ำอย่างต่อเนื่อง ละทิ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็น ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และจัดเก็บเฉพาะผลลัพธ์ นอกจากทำให้ช่วยลดภาระการจัดเก็บข้อมูลที่ Edge แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพของบริการและการบริหารโครงข่าย 5G อีกด้วย

Internet of Thing (IoT) และงานที่มีลักษณะ real-time มีความเหมาะสมกับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่กระจายตัวในโครงข่าย 5G Edge และ Streaming analytics ที่สามารถรองรับบริการที่ต้องการ latency ต่ำเป็นพิเศษ และยังช่วยลดความต้องการของระบบเก็บข้อมูลปริมาณมากที่ Edge ลง นอกจากเป็นการตอบสนองความต้องการของบริการในยุคใหม่แล้ว ยังตอบโจทย์ด้านการลงทุนของผู้ให้บริการเองอีกด้วย

Big Data Analytics in 5G

ในรายงานขององค์กรกำนหดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูล จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเครือข่าย 5G อย่างเต็มที่ เช่น แบนด์วิดท์สูง เวลาแฝงต่ำ และการประมวลที่อุปกรณ์ปลายทาง (mobile edge computing: MEC) ความสามารถของ 5G ในการรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นับล้านชิ้น (เซ็นเซอร์/เกตเวย์/ตัวควบคุม) ที่ทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกระจาย ได้สร้างความสามารถในการแปลข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในรูปแบบอยู่กับที่ และข้อมูลที่กำลังเคลื่อนที่เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ โดยมีการพูดถึง โมเดลของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันและบริการ 5G ไว้

โมเดลของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันและบริการ 5G

กรณีการใช้งาน 5G ตามแบบจำลองการใช้งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์บนเทคโนโลยี IoT จะเป็นส่วนสำคัญของกรณีการใช้งาน 5G โดยการวิเคราะห์จะพัฒนาไปไกลกว่าข่าวกรองและการรายงานขั้นพื้นฐาน นี่คือกรณีการใช้งานยอดนิยมตามประเภทธุรกิจ

References:
[1] MIT, “Decisions, not data, should drive analytics programs,” June 2021.
[2] ITU, “Entering the 5G era: demand, deployment, and disquiet,” Oct. 2020.
[3] Harvard Business Review, “Legacy Companies Need to Become More Data Driven — Fast,” June 2021.
[4] Forbes, “How Streaming at the 5G Edge Can Help Tame Data Storage Costs,” June 2021.
[5] Forbes, “175 Zettabytes By 2025,” 2018.
[6] IEEE, “Big Data Analytics in 5G”