Monday, March 4, 2024

archiveThailand Best Employer Brand Awards 2021

InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3