Monday, March 4, 2024

archiveThailand Agriculture Census 2024

สำมะโนการเกษตร
AgriTecheGovernmentNEWS

รายงาน สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 พบเกษตรกรใช้แอปฯ ดูพยากรณ์อากาศ

เปิดรายงาน สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 คนไทยทำการเกษตรร้อยละ 37.5 มีเนื้อที่ทำการเกษตรร้อยละ 44.5 เป็นที่ปลูกข้าว ร้อยละ 46.2 มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรร้อยละ 29.8 และมีจำนวนโดรนทำการเกษตรกว่า 15,000 ลำ