Wednesday, May 22, 2024

archiveRemote Desktop Protocol

Bruteforce
Cybersecurity

พบการโจมตี Bruteforce ในไทยมากกว่า 10 ล้านครั้ง

โจรไซเบอร์มุ่งเจาะรหัสผ่านองค์กรธุรกิจในอาเซียนต่อเนื่อง แคสเปอร์สกี้พบการโจมตี Bruteforce มากกว่า 61 ล้านครั้ง ในไทยพบเกินกว่า 10 ล้านครั้ง