Friday, December 8, 2023

archiveMedia & Telecommunications

Technology

มองอนาคตการเติบโตของเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม

เผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม มุ่งนำเสนอการเติบโตของดิจิตัล เรียลลิตี้ การพบแพทย์เสมือนจริง ระบบคลาวด์ และเทคโนโลยีในการกีฬา