Friday, June 14, 2024

archiveHPE Aruba

HPE Aruba GenAI
NEWSTechnology

HPE ประกาศใช้ GenAI LLM กับฟีเจอร์ AI Search ของ HPE Aruba Networking Central

HPE ประกาศนำโมเดล GenAI LLM ใหม่ไปใช้กับฟีเจอร์ AI Search ของ HPE Aruba Networking Central ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพื่อประสบการณ์การใช้งานและบริการเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น