Wednesday, May 22, 2024

archiveHCI

HCI
ArticlesData ManagementHCIInfrastructure

ความท้าทาย 2 ประการ สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล

ขอประเมินถึง ความท้าทาย 2 ประการ ที่องค์กรดิจิทัลยังคงต้องเผชิญ หนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ HCI และการก้าวเข้าสู่กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล โดยทั้งสองเรื่องนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจในบทความนี้

Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถสร้างสรรค์บริการหลากหลายได้เร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา