Saturday, May 18, 2024

archiveGSB Society

NEWS

ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด ผ่อนบ้านดี..มีเฮ แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี

ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด“ผ่อนบ้านดี..มีเฮ”แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี ผ่อนต่ำล้านละ 5 พันบาท/เดือน นาน 1 ปี ลงทะเบียน ภายใน 30 กันยายน นี้