Wednesday, May 22, 2024

archiveGlobal Retirement

ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

Deep Blue Zone: ประเทศไทย พื้นที่คนอายุ 123 ปี แห่งแรกในโลก

ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยเป็น Deep Blue Zone ซึ่งเป็นยุทธวิธีสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุการเป็นเมืองหลวงอภิบาลคนชราโลก