Wednesday, September 27, 2023
AgriTecheGovernmentNEWS

ชัยวุฒิ ขานรับนโยบาย นายกฯ ดันเมตาเวิร์ส ใช้ใน Smart Farm เเละขายออนไลน์

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม พัฒนา เมตาเวิร์ส ใช้ใน สมาร์ท ฟาร์ม เเละการค้าขายออนไลน์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พร้อมเตือนประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหลวงออนไลน์

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงพื้นตรวจเยี่ยมเครือข่ายดิจิทัลภาคเหนือและผู้ให้บริการเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีผู้ร่วมพัฒนา Digital Ecosystem ของดีป้า

ซึ่งประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัลที่หลากหลาย โดยขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำเอาเมตาเวริส์ มาใช้ระบบ Smart Farm เเละการค้าขายออนไลน์, Internet of thing, Point of sale( POS),Enterprise resource planning (ERP), Blockchain เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุม เครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน และ Digital Startup ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สภาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ,

บริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัด , กลุ่ม Northern Digital Startup (MANAWORK , OMM wallet) , เทศบาลนครเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัล

ซึ่งมุ่งเน้นขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย และสะดวก

ควบคู่กับการส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่มทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกหลวงออนไลน์ด้วย

Leave a Response