Thursday, June 13, 2024

archiveFuture Health Index

AIArticlesHealthTechSpecial Report

ข้อมูลสารสนเทศการแพทย์, AI และ Predictive Analytics คือรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขในอนาคต

รายงานพบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาครวมประเทศไทย ให้ความสำคัญด้านข้อมูลสารสนเทศมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่าการลงทุน AI และ Predictive Analytics จะเพิ่มขึ้นภายใน 3 ปี และยังคงพบปัญหา Data Silo หรือการจัดการและนำข้อมูลไปใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ