Friday, June 14, 2024

archiveFortiSOAR

ArticlesCybersecurityTechnology

6 เหตุผลที่องค์กรควรใช้ FortiXDR ตรวจจับและโต้ตอบภัยไซเบอร์

อธิบายถึง 6 เหตุผลที่องค์กรควรใช้ FortiXDR ตรวจจับและโต้ตอบภัยไซเบอร์ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริคในการพัฒนาโซลูชัน และการวิเคราะห์จะใช้ความฉลาดของเอไอขับเคลื่อนการตรวจจับเหตุผิดปกติที่มีความเสี่ยงสูง