Thursday, June 1, 2023

archiveFortiSOAR

ArticlesCybersecurityTechnology

6 เหตุผลที่องค์กรควรใช้ FortiXDR ตรวจจับและโต้ตอบภัยไซเบอร์

อธิบายถึง 6 เหตุผลที่องค์กรควรใช้ FortiXDR ตรวจจับและโต้ตอบภัยไซเบอร์ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริคในการพัฒนาโซลูชัน และการวิเคราะห์จะใช้ความฉลาดของเอไอขับเคลื่อนการตรวจจับเหตุผิดปกติที่มีความเสี่ยงสูง