Saturday, June 3, 2023

archiveFamily Healthcare

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิตจัดกิจกรรม Family Healthcare ดูแลสุขภาพครอบครัวไทย

ในวาระที่บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยแห่งนี้ดูแลคนไทยมาครบ 80 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม Family Healthcare ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร