Saturday, June 3, 2023

archivee-Proxy Voting

e-Proxy Voting
FinTechNEWS

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ e-Proxy Voting

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ e-Proxy Voting บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย ลดโลกร้อน