Sunday, June 16, 2024

archiveDigital mindset

ArticlesDigital Transformation

2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2020 Digital Transformation เรื่อง คน สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำในด้านการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นดิจิทัล