Saturday, June 15, 2024

archiveDigital Insurance Regulator

InsurTechNEWS

รัฐมนตรีคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน คปภ.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน คปภ.มอบนโยบายประกันภัยเชิงรุกตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พร้อมย้ำให้ระบบประกันภัยต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน