Tuesday, May 30, 2023

archiveData Scientist

Special Report

ประเมินสถานการณ์ ธุรกิจและเทคโนโลยีปี 2564

รายงานพิเศษที่รวบรวมบทสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2563 และบทวิเคราะห์ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งจะสามารถชี้ เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีสามารถชี้ชะตาธุรกิจปี 2564 ใครจะอยู่ ใครจะไป และคำแนะนำ ธุรกิจไทยปรับ 4 ด้านรับมือ 9 เทรนด์แรงปี 64