Thursday, June 13, 2024

archiveData Scientist

Big Data
Big DataNEWS

Blendata เปิดบริการให้คำปรึกษา Big Data Analytics ครบวงจร

เบลนเดต้า เปิดตัวบริการใหม่ Blendata Consult Service บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ Big Data ครบวงจร ตัวช่วยให้องค์กรก้าวผ่านความซับซ้อนและเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ที่นำไปใช้งานได้จริง

Special Report

ประเมินสถานการณ์ ธุรกิจและเทคโนโลยีปี 2564

รายงานพิเศษที่รวบรวมบทสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2563 และบทวิเคราะห์ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งจะสามารถชี้ เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีสามารถชี้ชะตาธุรกิจปี 2564 ใครจะอยู่ ใครจะไป และคำแนะนำ ธุรกิจไทยปรับ 4 ด้านรับมือ 9 เทรนด์แรงปี 64