Thursday, June 13, 2024

archiveData Governance

NEWS

สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565

สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ประเภท “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ด้วยคะแนนรวมจัดอยู่ในกลุ่ม Very High

ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 584) Becoming a Successful Data-Driven Organization

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ทุกบริษัทจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นมีตัวแปรมากมาย ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี ยังมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของคน และการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุด บทความนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนให้หันมาตั้งยุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจัง

ArticlesDigital Transformation

วางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการทำ Data Governance

Data Governance คือรากฐานสำคัญขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data-Driven Organization บริษัทที่ปรึกษา บลูบิค แนะภาคธุรกิจเร่งจัดทัพ 3 หัวใจหลัก นโยบาย-บุคลากร-กระบวนการ ปลดล็อกศักยภาพเติบโตด้วยข้อมูล