Wednesday, May 22, 2024

archiveData and Analytics

Data AnalyticsExecutive TalkInterview

ถึงเวลาสร้าง Prescriptive Business ด้วย Data and Analytics

ข้อมูลและการวิเคราะห์ยังเป็นตัวกระตุ้นสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในบริบททางธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว