Tuesday, March 28, 2023

archiveCyberwar

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ)

“ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็น รูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย”