Wednesday, May 22, 2024

archiveCyberattack

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1)

ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย