Wednesday, April 24, 2024

archiveComposable banking

Mambu
ArticlesFinTech

ปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการเงินธนาคารในปี 2566

ลองศึกษาถึงปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการเงินธนาคารในปี 2566 ที่ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของดิจิทัลเพย์เมนต์, Low code/no code, Disruption จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่, ESG และการปลดล็อคข้อมูล