Wednesday, April 24, 2024

archiveBusiness Messaging

Business Messaging
ArticlesMarTech

Business Messaging มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ผลวิจัยชี้ การส่งข้อความทางธุรกิจ มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด การตัดสินใจใช้บริการทางการเงิน บริการหลังการขาย ผู้บริโภค 80% ตั้งใจที่จะใช้แอปรับส่งข้อความเพื่อสนทนากับธุรกิจต่อไป