Thursday, February 22, 2024

archiveBusiness-driven

ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 584) Becoming a Successful Data-Driven Organization

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ทุกบริษัทจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นมีตัวแปรมากมาย ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี ยังมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของคน และการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุด บทความนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนให้หันมาตั้งยุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจัง