Wednesday, May 22, 2024

archiveBreak the Bias

InsurTechNEWS

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานสัมมนาเนื่องในวันสตรีสากล 2565

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานสัมมนา“International Woman’s Day” ภายใต้ธีม “Break the Bias” เนื่องในวันสตรีสากล 2565 ให้กับลูกค้าคนพิเศษ และพนักงาน