Monday, October 2, 2023

archiveApplied AI

AIArticlesCase Study

ความสำเร็จในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขับเคลื่อนด้วย Applied AI

ตัวอย่างความสำเร็จการใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied AI) ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ทำวงจรการผลิตเร็วขึ้น การหาวัตถุดิบได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนสร้างการคาดการณ์ได้ตรงและแม่นยำ ท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและผันผวน