Wednesday, July 24, 2024

archiveANI

AIArticlesBig DataGenerative AI

ข้อพิจารณา ก่อนองค์กรลงทุนใน Generative AI

Blendata แนะะนำองค์กรพิจารณาเทคโนโลยี Traditional AI ควบคู่ไปกับ Generative AI ตัวใหม่ๆ เพื่อการใช้งานจริงทันที และผลลัพธ์วัดผลได้ในต้นทุนที่เหมาะสม