Saturday, April 20, 2024

archiveAgri-Map

Agri Map
AgriTechNEWS

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการ Agri-Map

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าโครงการ Agri-Map ยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี