Wednesday, May 22, 2024

archiveA10 Networks

CybersecurityNEWS

A10 Networks เปิดเผยงานวิจัยภัยคุกคาม พบอาวุธที่ใช้การโจมตีมากกว่า 15 ล้านรายการ

A10 Networks เปิดเผยงานวิจัยภัยคุกคาม ตรวจพบและติดตามต้นกำเนิดของการโจมตีแบบ DDoS พบอาวุธที่ใช้การโจมตีนี้มากกว่า 15 ล้านรายการ องค์กรต่าง ๆ ควรใช้ Zero Trust เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมากขึ้น