Wednesday, April 17, 2024

archiveปตท.สผ.

Movement

ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า บริหารจัดการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จังหวัดสงขลา

ริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ที่จังหวัดสงขลา

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมตามร่างแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางปี 2567

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) เป็นต้น

Movement

ปตท.สผ. คว้า รางวัล 3 รางวัลดีเด่น จาก EIA Monitoring Awards 2021

นตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบ 3 รางวัลดีเด่นการปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 หรือ EIA Monitoring Awards 2021 ประเภทเหมืองแร่และการพัฒนาปิโตรเลียม จาก วราวุธ ศิลปอาชา (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับในโครงการผลิตปิโตรเลียมที่แหล่งกำแพงแสน แปลงสัมปทานพีทีทีอีพี 1 จังหวัดนครปฐม โครงการผลิตปิโตรเลียมที่แหล่งสิริกิติ์และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย และโครงการพัฒนาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่แหล่งภูฮ่อม แปลงสัมปทาน อี 5 เอ็น และ อียู-1 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีดังนโยบายของบริษัท

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี 2565 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ