Thursday, April 18, 2024

archiveการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

NEWS

กฟผ ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  ให้กับ โรงเรียนบ้านไทยทวี จังหวัดกำแพงเพชร