Sunday, July 21, 2024
Movement

พิธีมอบโล่ขอบคุณสนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ร.ยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ขอบคุณแก่ภาคภาคีเอกชนและภาครัฐผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ โดยมี ณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับมอบ

โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะ GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมพลังประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาผืนป่า

เสริมพลังป่าชุมชนในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต