Friday, February 3, 2023
Movement

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) ผ่านกิจกรรม “IDAHOBIT Our Bodies, Our Lives, Our Rights”

มจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจำกัด ผ่านกิจกรรม “IDAHOBIT Our Bodies, Our Lives, Our Rights”

นำโดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร ต้อนรับลูกค้า และพนักงาน

พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสิทธิเท่าเทียมกัน และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลาย ภายใต้ธีมของปีนี้ คือ “Our Bodies, Our Lives, Our Right ร่างกายของเรา ชีวิตของเรา สิทธิของเรา” เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกทางเพศของตนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากความรุนแรงทางจิตใจหรือร่างกาย

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ LGBTQ+ มาเป็นแขกรับเชิญ ได้แก่ โม-อมีนา พินิจ และ ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม ดารานักเคลื่อนไหว LGBTQ+ มาบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก ความท้าทาย รวมถึงวิธีเอาชนะและจัดการอุปสรรคต่างๆ

ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ของเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเพศภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ตามนโยบายหลักที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมันดูแลกันตลอดไป

Leave a Response