Wednesday, April 24, 2024
Movement

ออมสิน สนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ จ.น่าน

ชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชย อ.ปัว จ.น่าน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการติดตั้งระบบผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่ำเข้ามากักเก็บในบ่อพักน้ำที่จัดสร้างขึ้น ก่อนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นแจกจ่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่สูงให้ได้มีน้ำใช้ตลอดปี ตามแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี สมเกียรติ สุขโข ปลัดอำเภอปัว สมเร็จ พันชน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย หัวหน้าหน่วยราชการ และชาวบ้านดอนไชย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้