Saturday, April 20, 2024
NEWS

ESRI ปูพรมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ESRI จัดงาน Thai GIS User Conference 2021 ปูพรมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ArcGIS ยกระดับไทยก้าวสู่ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและยั่งยืน

ริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่จัดงานThai GIS User Conference 2021 หรือ TUC 2021 สัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครั้งที่ 25 ในรูปแบบ Virtual Event

ภายใต้แนวคิด “GIS – Interconnecting Our Nation” เผย Digital Twins ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีแห่งอนาคต สู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยี GIS เพื่อข้อมูลดิจิทัลที่เป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมจริง
ธนพร  ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 

มุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบต่างๆร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนประชาชนและสังคมโดยรวม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นด้วยระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ Arc GIS พัฒนาเมืองสู่ Smart City

เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในประเทศมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการคาดการณ์เพื่อการป้องกัน พัฒนาชุมชนเมืองที่ปลอดภัยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนำไปสู่การเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยงาน TUC 2021 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้สนใจกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงาน

ธนพร  ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งสอดรับกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอีเอสอาร์ไอ ที่มุ่งพัฒนาโซลูชันผ่านเทคโนโลยี GIS ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อหนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงาน Thai GIS User Conference หรือ TUC ขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยล่าสุดได้จัดงาน TUC 2021 ครั้งที่ 25 สัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อแสดงศักยภาพแนะนำและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS และงานสำรวจอย่างครบวงจรมีการจำลองสภาพแวดล้อมอีเว้นท์เสมือนจริงบนออนไลน์ (Virtual Event)ภายใต้แนวคิด “GIS – Interconnecting Our Nation”ขับเคลื่อนประเทศด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบต่างๆระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจประชาชนและสังคมโดยรวม

ภายในงาน TUC 2021 ได้มีการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศ GIS ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise GIS,Cloud GIS,GIS Analytics, Mobile GIS,Ready-to-Use Apps และการนำเทคโนโลยีไปทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้แก่ GeoAI,Machine Learning,Big Data และ Data Science รวมถึงโซลูชัน ArcGIS เฉพาะด้าน

รศ.ดร.ปุ่นเที่ยง บูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปุ่นเที่ยง บูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มาร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “In Search of Smart and Liveable City” From GIS, Digital Twins, to Metaverse นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและสาธิตการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นSmart City ด้วย Digital Twins ในหัวข้อ‘Smart City With Digital Twins’

ทั้งนี้ ในการบรรยาย ได้พูดถึงการนำ ARCGIS PRODUCT มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรีให้เป็น SMART CITY ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. Smart Urban Design & Planning การออกแบบและวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการจำลองเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ด้วย ArcGIS Urban ที่มีตัวช่วยเรื่องรายละเอียดและความสวยงาม อย่าง ArcGIS CityEngine

2. Smart Operational Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เช่น การสำรวจพื้นที่ การเก็บรวมรวมข้อมูล การมอนิเตอร์สถานะต่างๆ และการนำข้อมูลมาใช้ในการทำแผนพัฒนาพื้นที่ด้วย ArcGIS Field Maps และ ArcGIS Dashboards

3. Smart Data-Driven Performance การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและ Real-Timeโดยนำแผนที่ภาพถ่ายมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียว เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยใช้ ArcGIS Image Analyst Extension บน ArcGIS Pro และ ArcGIS Image Server และ

4. Smart Civic Inclusion การมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ด้วยการสร้าง Web Application ที่ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียน code เพื่อติดตามสถานการณ์ Covid-19 ด้วย ArcGIS Experience Builder และ สำรวจข้อมูลจากประชาชน ด้วย ArcGIS Survey123

ความก้าวหน้าของ Digital Twins ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเมืองให้ก้าวสู่ Smart City อย่างเต็มรูปแบบผสามผสานเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง GIS ซึ่งเป็น 1 ในเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบแผนที่มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลดิจิทัลที่เป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและบริหารจัดการด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้ทรัพยากรโดยเน้นการออกแบบที่ดีเน้นการทำงานจากทุกภาคส่วน และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยรวม

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ArcGIS 2021: System Overview and New Feature Highlights” เน้นการนำเสนอคุณสมบัติหลักและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ ArcGIS ที่ตอบโจทย์การทำงานทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารสำหรับการแสดงผลบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการยกระดับประเทศและยังมีหัวข้อการบรรยายพิเศษ หรือ Technical Session เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้แก่

– ภาคธุรกิจ นำไปปรับกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ArcGIS Business Analyst เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการตลาด จัดพื้นที่การขาย วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลประชากร ข้อมูล POIs สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และสร้างรายงานการวิเคราะห์ได้ในรูปแบบ Infographic Report

– เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ ArcGIS App Builders รูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการสร้างและใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ด้วย ArcGIS Experience Builder การนำเสนอ และแชร์เรื่องราวผ่านแผนที่ในมิติที่หลากหลาย ด้วย ArcGIS StoryMaps การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการแสดงผลแบบตอบโต้ได้ผ่าน ArcGIS Dashboards

– การบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภาพเชิงพื้นที่อย่างฉลาดโดยการใช้เทคนิค Image Cubes และ Image Analytic สำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากโดรน และข้อมูลที่เป็น Point cloud ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดการ การสืบค้น วิเคราะห์ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบบจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการ สกัดข้อมูล ความรู้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Machine Learning, Deep Learning และ Image Analytics

– เทคโนโลยี GIS แบบ 3 มิติ ที่จะช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับการทำงานเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำงาน เพิ่มมิติในการวิเคราะห์ในสิ่งที่ 2 มิติทำไม่ได้ หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การทำงานในแต่ละธุรกิจอย่างชาญฉลาด

– หัวข้อสำหรับนักพัฒนา หรือ Developer เพื่อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสมัยใหม่และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“หนึ่งในเป้าหมายของการจัดงาน TUC 2021 คือต้องการให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ด้วยการนำ Digital Twins มาช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบวางแผนและจัดการโดยบูรณาการเทคโนโลยี GIS ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็น IoT หรือ Internet of Things คลาวด์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Big Data เพื่อให้การวางแผนการทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยในการวิเคราะห์ประเมินคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็น Smart City ในอนาคตต่อไปเพื่อยกระดับไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” ธนพรกล่าวสรุป