Sunday, July 21, 2024
NEWS

ดีแทคคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021

ดีแทคได้มุ่งสร้างองค์กรและแบรนด์ที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะดีแทคเชื่อว่าการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้สามารถพัฒนาสังคมไปข้างหน้า

ดีแทคคว้ารางวัลทรงเกียรติจากงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” จากการประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่องค์กร ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

โดยปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ 15 หมวดธุรกิจในประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยการคำนวณผ่านเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) จัดโดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดีแทคได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands  2021 ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคในฐานะพลเมืองของสังคม ได้มุ่งสร้างองค์กรและแบรนด์ที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะดีแทคเชื่อว่าการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้สามารถพัฒนาสังคมไปข้างหน้า

และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน เราดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสนับสนุนส่งเสริมนโยบายภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตลอดมา เราภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands  2021 ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพราะนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

“ดีแทคสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด “ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบที่ชอบ (Empowering you to live the life you truly want)” ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่ไม่ได้เน้นแค่การขายสินค้า แต่ยังสร้างการรับรู้ และมีความสนุกสนานพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้บริโภคตลอดมาในการเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย” ชารัด กล่าว

ทั้งนี้ ดีแทคได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible business) อันจะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการยืนหยัด และสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยประกอบด้วย 7 เสาหลัก ได้แก่ 1. การสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 3. การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน 4. การสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน 5. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 6. สิทธิมนุษยชน และ 7. การสร้างสุขภาวะในที่ทำงาน  คลิกข้อมูลเพิ่มเติม https://dtac.co.th/responsible-business/th/

บริษัทและองค์กรในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จะต้องมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป และต้องมีผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปอีกด้วย

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานในพิธีฯ มอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands  2021 ให้แก่ ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค