Wednesday, May 22, 2024
NEWS

ดีป้า – ชุมชนเกาะลิบง คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022

ดีป้า คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 ในสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีมติมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA 2022)

เนื่องในวัน United Nations Public Service Day โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในสาขาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั่วโลกที่ผ่านการประเมิน

ซึ่ง ดีป้า ได้รับการพิจารณามอบรางวัล UNPSA 2022 ในสาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า และ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผลงานดังกล่าวเริ่มดำเนินการในปี 2562 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการบินสำรวจตำแหน่งและจำนวนของฝูงพะยูน เพื่อตรวจสอบจำนวนและวางแผนอนุรักษ์แทนการใช้เรือประมงออกตระเวน ซึ่งขาดความแม่นยำและสิ้นเปลืองพลังงาน

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทำแนวทางการใช้โดรนบินเก็บภาพพะยูนก่อนส่งสัญญาณภาพกลับมายังชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นฝูงพะยูนผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่สะดวกขึ้น-ลงเรือ อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

นอกจากนี้ยังช่วยเฝ้าระวังการลักลอบล่าพะยูน และการทำประมงผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ได้ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของชุมชนมาประยุกต์ใช้ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมฝึกอบรมให้กับสมาชิกในชุมชนมีทักษะการบังคับ บินโดรน และได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นการส่งเสริมทุนทางสังคมและเกิดการพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนยังช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจเรือท่องเที่ยว

และค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนหาจุดที่พะยูนอาศัยรวมกว่า 1.96 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

รางวัล UNPSA มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานการบริการภาครัฐของ ดีป้า เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างสำคัญ และช่วยจุดประกายการพัฒนาบริการเพื่อประชาชนของประเทศแก่หน่วยงานอื่นต่อไป

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลย้อนหลัง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://publicadministration.un.org/en/UNPSA2022