Sunday, July 21, 2024
NEWS

CPAC ผนึก 3 พันธมิตร จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวิจัยโครงการ SALAYA ONE

CPAC ผนึก 3 พันธมิตร จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวิจัยโครงการ“SALAYA ONE” ด้วย Innovation & Technology for Green Construction ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

CPAC พร้อม 3 พันธมิตร บริษัท มีนำ ดีเวล- ลอปเม้นท์ จำกัดแสงฟ้าก่อสร้าง และ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด   ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนา

โดยนำเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่และนวัตกรรมดิจิทัล Green Solution มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างโครงการ “SALAYA ONE” เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

CPAC นำโดย  สยามรัฐ  สุทธานุกุล Chief Marketing Officer บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในนามตัวแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด พร้อมด้วย เดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล Managing Director บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

CPAC BIM & Drone

และ รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE กับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง (Innovation & Technology for Green  Construction) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ-การก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานอาคาร เพื่อสร้างโครงการที่พักอาศัยแบบ Smart Green Building ที่มุ่งเน้น Sustainable & Smart Living สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายในยุค New Normal โดยคำนึงถึงชุมชนรอบข้างและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สยามรัฐ สุทธานุกุล Chief Marketing Officer บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” กล่าวว่า “โครงการ SALAYA ONE เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอพาร์ทเม้นต์และคอนโดนิเนียม ที่เน้นเรื่อง Green Construction & Smart Living

3D Printing Solution

การร่วมมือครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมเทคโนโลยีการก่อสร้าง และนวัตกรรมต่างๆ ที่ CPAC เสมือนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกมาทำงานร่วมกัน  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้พักอาศัย ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของโครงการ บริษัท มีนำ ดีเวล- ลอปเม้นท์ จำกัด ที่ต้องการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล  และถือเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการก่อสร้างแบบใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษา

ทั้ง SCG, CPAC, มหาวิทยาลัยมหิดล, แสงฟ้าก่อสร้าง และ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (Pre-Execution) จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริง (Execution) เช่น

CPAC BIM เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุน (Cost) ควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้ (Time)

CPAC Drone Solution นวัตกรรมในการประเมินพื้นที่ ทำให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ก่อสร้าง ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่

CPAC 3D Printing นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ พิมพ์รูปโครงสร้างและตัวอาคารได้ตามรูปแบบ ที่ต้องการ ลดระยะเวลาทำงาน ลดการใช้แรงงาน ลดเศษวัสดุในพื้นที่งานก่อสร้าง

SCG Solar Roof Solutions นวัตกรรมการออกแบบ ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ เพื่อการผลิตไฟฟ้า ได้สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 60% เป็นต้น”

SCG Solar Roof

“CPAC มุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศสู่ Green Construction เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) โดยใช้ ESG 4 Plus ของ SCG ประกอบด้วย

1) มุ่งสู่ Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการพัฒนาและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

2) Go Green ด้วย Solution นำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง เพื่อ Turn Waste to Value ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยน Waste หรือความสูญเสีย ให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม

3) Lean เหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาฝีมือด้านงานก่อสร้าง

4) ย้ำร่วมมือ ที่เน้นประสานงานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อก้าวสู่ Green Construction ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส และมีบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ CPAC ยังมุ่งพัฒนาการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากลผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้และสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลกอีกด้วย จึงตอกย้ำแนวคิด CPAC Green Solution ได้เป็นอย่างดี” สยามรัฐ กล่าวในตอนท้าย